Astruction – Styx förlag
astructionomslag

Astruction

99,00kr

Astruction, Nanok, 2007, 158x210mm, mjukband, 148 sid, engelsk text, ISBN 978-91-85747-07-8

Nanok
Kategori: Taggar: ,

Om

Detta är den engelska versionen av Astruktion, som skrevs av Nanok parallellt med den svenska. Komplett med ett djupgående förord av Johannes Flink.

Astruktion verkar samtidigt i tre genrer:
filosofin, mystiken och lyriken.

Det är filosofin som är dess källa, det är från filosofin som dess frågor kommer. Frågorna är vår tids versioner av de tidlösa frågorna om rummet, tiden, tillvaron och tänkandet självt. I och med att texten förblir trogen den tematiska monotonin i dessa frågor utgör den ett filosofiskt verk, ett verk som sorterar under beteckningen ’filosofi’.

Som filosofiskt verk handlar Astruktion om tänkandets ödesbestämda undergång, och om de lagar i mitten av tänkandet som styr varje ramverks förskingring. Dessa lagar kan inte blottläggas omedelbart utan endast indirekt och performativt (dvs. genom en serie anti-struktureringar eller ’astruktioner’) vilka i boken motsvarar var sitt kapitel:

I. Tanken; II. Ödeläggelsen; III. Tiden; IV. Tinget; V. Eftertanken; VI. Språket; VII. Naturen; VIII. Dialektiken; IX. Existensen; X. Matematiken.

I ingen av astruktionerna överges någonsin ett visst abstrakt centrum. I ingen av bokens teser sägs egentligen något annat än detta enda, som handlar om och återupprepar ödeläggelsen. Men inte som en evig återkomst, utan som exaktheten i ett evigt försvinnande, och som en sorgsen vetenskap.

Mystiken innebär att verket drar sig tillbaka från all positionell tävlan. Det försöker inte att inmuta sig ’en plats i filosofihistorien’, utan söker efter ett stormens öga, en mystisk plats inom och bortom själva filosofin. Av inre nödvändighet har det tvingats att offra varje positionell tyngd, varje ansamling av innehåll, till förmån för en subjektivt vunnen tidlöshet.

Astruktionen vill inte förkasta någonting som någonsin sagts inom filosofin. Den vill bara, i en helt egen sfär som kan inspirera utan konkurrera, förstärka den kabbalistiska ödestanken med en serie moderna repetitioner. Kapitlens ordning och innehåll motsvarar talens uppkomst ur Ain-Soph-Aur, liksom de 10 kapitlen på vardera 7 sidor koordinerar den nutida filosofin med vissa grundläggande talmystiska principer.

Men om man läser det från andra hållet, som ett verk inom mystiken, är målet att indikera det hisnande hos den delen av mystiken som förblir oberoende av religionen. Om texten under sin gång antar en religiöst-suggestiv karaktär, så är detta att fatta romantiskt som en helt egen och redan söndervittrad religion, för vilken varje tempel eller altare vore främmande.

I tredje hand är Astruktion en poetisk text, där tänkandet inte bedrivs i motsättning till rytmiska och melodiska krav. Astruktion försöker tvärtom beskriva på vilket sätt skönhetens mysterium infiltrerar tänkandet, till och med i dess mest formella kapitulationer.

Texten gör dikt av filosofins begreppsvärld, som om faktiskt rytmer och klanger vore delar av tänkandet, eller åtminstone av dess nostalgiska efterdyningar. Den uttrycker en kärlek till filosofins språk som till en vacker poetik, i vilken världens skärvor blir möjliga att besjunga även på det längsta av avstånd.

Presentation av Nanok.

Intervju med Nanok av Anna-Karin Selberg.

Recensioner:

[GP 070516]En blandning av stillhet och storhetsvansinne. Malte Persson läser en vacker text och undrar från vilket århundrade den egentligen kommer. Författaren till Astruktion kallar sig Nanok och beskrivs i baksidestexten som ”det gotiska flick-intellektet”. På sin hemsida förklarar hon sig vara ”en helt ny typ av filosof”. Vad denna excentriska intelligens i praktiken har åstadkommit är drygt 400 romantiska fragment, ordnade i en genomtänkt helhet med kabbala-inspirerad struktur. Tio avsnitt om sju sidor vardera, behandlar i tur och ordning: Tanken, Ödeläggelsen, Tiden, Tinget, Eftertanken, Språket, Naturen, Dialektiken, Existensen, Matematiken. Det börjar: ”Tänkandets funktion är en drömvision om det icke-härvarande”, och slutar: ”Matematiken är en drömvision om tänkandets allt negerande början och mål.” Däremellan finns det drag av Schellingska orakelspråk, Heideggerska språknystan och Wittgenstein på mysticistiskt humör. Paradoxer som ”tidlös tid” m.m. gör anrättningen analytiskt svårsmält. Istället får fragmentens skiftande konstellationer av abstraktioner efter hand en hypnotisk effekt. Betraktar man provisoriskt Astruktion som poesi, helt enkelt, är den mer tilltalande än vad något så abstrakt normalt borde vara: 1.25. Ord är romantiska och religiösa utsmyckningar av medvetandets oförmåga att tolka tid; 1.26. Ord är atonala tomrum behandlande tillfälligheter, rörande sig från moment till moment i den tidlösa rymd som är det fixerbara. Liksom hos andra poet-tänkare förskjuts och utvidgas ordens betydelse snarare än förklaras, och underordnas syftet att formulera och omformulera en grundsyn på tillvaron. Här, i melankolins tecken, där orden kanske just är romantiska och religiösa utsmyckningar, osv. Den filosofiska sanningshalten i Nanoks meditationer lämnar jag annars åt mer metafysiskt lagda personer att fundera över. Säkert är att Astruktion är en ovanligt vacker artefakt av text, som förefaller fallen från ett annat århundrade, förflutet eller framtida. Denna blandhet av stillhet och storhetsvansinne stimulerar./Malte Persson

[OEI #31-32 2007] Den senaste debutanten att stiga ur Styx tilltagande bokflod gör just denna sista formel, mellan kreativitet och anti-konstruktion, till filosofisk metod. Nanok, som också har del i projektet Autistisk kilskrift, debuterar med verket Astruktion – en blandning av filosofi, mystik och poesi. Och det är ingen anspråkslös ansats hon gör, utan ett försök till självständig teoretisering; ”astruktionen” (som är den metod/idé/filosofi som boken vill iscensätta) är Nanoks svar på 1900-talets konstruktion, destruktion och dekonstruktion. En stor del av läsningen går ut på att göra sig en uppfattning om vad detta svar är. Det är svårt att inte tala i paradoxer när man närmar sig nanok, och samtidigt är nog paradoxen som idé alltför systematisk, om man vill tala utifrån hennes egen filosofiska hållning. Att tillskriva hennes tankar en fast karaktäristik är lika svårt, eftersom hennes resonemang har ett bestämt undflyende drag. Återkommande är ändå vissa dialektiska konstellationer, där polerna både föregår och efterträder varandra, är varandras supplement och både absolut frånvarande och närvarande – och därför oavlåtligt inverterar det förhållande som binder dem samman. Detta ”anti-system” är i mångt och mycket vad ”astruktionen” handlar om. Enligt Nanok deler hennes metod det systematiska sönderdelandet med destruktionen och dekonstruktionen, men det ”astruktiva” är, som hon sagt i en intervju, en ”upplösning där ingen nyordning är närvarande”. Boken är indelad i tio kapitel à sju sidor vardera (det finns ett kabbalistiskt motiv här), där varje kapitel utgår från grundbegrepp som tänkandet, tiden, tinget, språket. Hennes konception av tänkandet är central och vilar på en essentiell ”frånvaro”, på samma gång ett precist element och alltid bortavarande, ett ”verkningsfullt nonsens”. Flera begrepp ingår också (tillfälliga) sammankopplingar med varandra, som ”historien” och ”tänkandet”, ”naturen” med ”enheten” och ”medvetandet”, och skapar så ett slags inre kontinuitet bland astruktionens ruiner. Tre kapitel utgår tydligt från en varsin filosof – Husserl, Wittgenstein och Heidegger – och det är generellt sätt svårt att inte, här och var, läsa in spår av andra filosofer, inte minst i kapitlet om tid. Texten, som är skriven i aforistisk punktform (bara det en förknippning) har säkert nya associationer för varje ny läsare. Och även om Nanok är väldigt mån om sina resonemangs oberoende – hon sägs ha gjort en dygd av att vara befriad från akademiska poäng – är ändå ett teoretiskt ramverk att spela med en viktig förutsättning för hennes ”astruktiva” metod. Det intressanta för läsaren är i mångt och mycket att följa hur hon går in och ut ur detta ramverk. Att både förhålla sig nära traditionen och samtidigt vara uttalad anti-traditionalist är, som bekant, något som Deleuze fick utstå kritik för. Hans svar på kritiken utgick från det ambivalenta, eller kreativa, förhållande som han hade till monografiernas huvudpersoner. ”Jag såg mig själv smyga på författaren bakifrån och ge honom ett barn som var hans egen avkomma men också ett monsterbarn.” (Övers. Mats Hjelm). Då var filosofen, målaren och författaren tvungen att säga alla de saker som Deleuze artikulerade genom honom, samtidigt som barnet de producerade tillsammans blev monstruöst, i sin nya, deformerade fysionomi. Det ligger mycket av denna ”dramatiseringsmetod” i Nanoks astruktion: behovet av en närhet till studieobjektet hänger samman med viljan att nå den ultimata distanseringen. Sin metod beskriver Nanok i ovan nämnda intervju som att hon:… börjar med att lägga [sig] alldeles nära, och skenbart godta allt en viss filosof har sagt kring ett visst område. Sedan, eftersom jag i själva verket befinner mig på en plats där det är tekniskt omöjligt att godta det, så vrider jag, delvis med filosofens egen terminologi, bort argumenten från respektive filosof och in i min egen ”astruktiva” metod. Men om Deleuzes metod är en ”dramatisering” så är Nanoks mer av en avdramatisering. Det finns inget konstruktivt i själva astruktionen – det är ju dess själva idé. Astruerande producerar visserligen, men då är det snarare fråga om abstrakta nollpunkter och frysta tillstånd, som bara ställvis har en antydan av inneboende rörelse. Det är viktigt att påpeka att Astruktion förhåller sig lika problematiskt till sig själv som filosofiskt och poetiskt verk. Nanok ställer inte upp ett talande (filosofiskt) subjekt, utan spelar lika mycket med den filosofiska abstraktionen och själva filosofrollen. Det är också här – i sin subjektslöshet – som texten blir poetisk, det vill säga i betydelsen självreferentiell. Den ”astruktiva” metoden har en språklig sida: formuleringarna och de teoretiska resonemangen tycks lika mycket vilja framhäva sig själva som en filosofisk retorik. Nanok återbrukar de språkliga omständigheter, förtätade –het-ändelser eller många-bindestreck-mellan-orden-begrepp, som är typiska inom en filosofisk diskurs. Det finns också en feministisk aspekt här, i anammandet och ”astruerandet” av den maskulina diskursens språklighet. Att försöka avgöra om Astruktion är ett bidrag till filosofihistorien hör egentligen inte hit. Det är den troligtvis inte heller tänkt att vara. Därmed inte sagt att hennes idéer inte ska tas på allvar. Intrycket man får av att läsa Nanoks text, med dess sammelsurium av filosofihistoriska brottstycken, är att den präglas av en imponerande självständighet – om inte av filosofisk eller poetisk art, så som en röst från ett ”mellanläge”. Man bör läsa Nanok i sökandet efter verktyg, och för hennes förmåga att möblera om. Och hennes bok säger om Styx utgivning att den är mer färstark än konsekvent, mer uttrycksfull än samlad. Det mest givand med Styx produktion är dess försvar för boken som interdisciplinärt dynamisk och ännu oförutsägbar uttrycksform./Magnus Bremmer

Recensioner

 1. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Truly quite a lot of helpful material!

  insurance birth control viagra viagra and emphsema
  viagra without a doctors prescription
  generic viagra mexico – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 2. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You mentioned this adequately!

  antidepressant female viagra you tube mccain viagra
  viagra generic
  generic viagra bbb – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 3. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Position well utilized..

  viagra car decals does viagra increaese size
  viagra without a doctor prescription
  famale viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 4. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely put. Thanks a lot!

  who owns viagra get viagra prescription now
  viagra generic
  viagra soft flavored sildenafil 100mg – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 5. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Awesome material, Regards.

  liquid viagra viagra sale
  viagra for women
  viagra schoolboys – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 6. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually said that superbly.

  viagra online prescription do doctors female viagra
  viagra 100mg
  boston medical center viagra – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 7. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You’ve made your point!

  what does viagra do ebay bidding buy viagra
  viagra online
  does viagra work for everybody – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 8. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely said. .

  flomax and viagra generic viagra with international shipping
  viagra pills
  generic viagra on sale – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 9. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely put. Thank you.

  cailis soft vesus viagra mixing viagra with cialias
  buy viagra online
  pfizer viagra on line – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 10. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You expressed it adequately!

  uk alternative viagra order viagra overnight shipping
  viagra without a doctors prescription
  free online viagra – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 11. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You reported it very well.

  viagra nose bleed buying viagra online vs doctor prescription
  viagra generic
  viagra operation – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 12. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot. I enjoy this.

  are porn stars using viagra viagra use in boys
  cheap viagra
  viagra lawsuits settled in 2011 – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 13. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Info effectively applied.!

  does viagra contain tadalafil order viagra without prescription
  viagra pills
  football player busted with viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 14. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Wow a good deal of terrific info.

  cat ate viagra viagra triangle
  generic viagra online
  viagra boosts post cuddle – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 15. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards, I enjoy it.

  viagra without prescription availability in europe viagra affects on women
  generic viagra
  viagra viagra pages edinburgh find free – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 16. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Amazing quite a lot of excellent knowledge!

  walnuts viagra over the counter drugs like viagra
  viagra without a doctors prescription
  drug interaction between viagra and l-arginine – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 17. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely put! .

  viagra t-shirt best pharmacy viagra price
  generic viagra online
  keep getting viagra spam emails – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 18. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You revealed it perfectly!

  file viewtopic t 72 viagra viagra no prescription in usa
  generic viagra
  generic viagra pill – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 19. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Valuable data. Cheers.

  pros and cons viagra viagra lil wayne lyrics
  generic viagra
  can viagra be broken in half – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 20. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely said. .

  viagra clitoris cheap viagra eu pharmacy
  viagra for sale uk
  viagra in holland – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 21. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely put. Kudos!

  side effects viagra viagra cheap canada
  buy viagra online
  make your own viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 22. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers, Fantastic information.

  alchohol and viagra viagra lost erection
  generic viagra 100mg
  viagra enlargement – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 23. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 24. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 25. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Whoa lots of beneficial information!

  viagra in cction viagra 1994
  buy viagra online
  viagra erection after orgasim – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 26. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely expressed of course! .

  viagra effects after ejaculation viagra timing
  buy viagra
  american viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 27. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You suggested that effectively.

  get viagra in canada brett favre viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra effect men – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 28. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Wow a good deal of very good tips.

  lawsuits heart attacks viagra watermellon an viagra
  viagra for women
  viagra online shop – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 29. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Fine facts. Thanks a lot!

  viagra inventors men of kent kamara generic viagra soft 1003
  generic viagra 100mg
  viagra side effect stories – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 30. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Position effectively regarded.!

  regalis vs viagra viagra movie
  generic viagra 100mg
  newsletter viagra sign up – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 31. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually expressed this fantastically.

  viagra levitra or cialis viagra tv commercial girl
  viagra without a doctors prescription
  viagra falls snake charmers – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 32. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Many thanks. Numerous tips.

  viagra success rate 2008 viagra catalyst
  generic viagra online
  ed viagra online – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 33. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually stated it wonderfully.

  does viagra go stale viagra supplier in the uk
  generic viagra
  edinburgh search viagra pages find – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 34. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You definitely made the point!

  watermellon rind viagra new zealand pharmacies viagra
  cheap viagra
  online sales viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 35. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Seriously tons of wonderful information!

  information drug viagra female viagra stories
  buy generic viagra
  viagra legal pattent – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 36. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Helpful material. Regards.

  viagra premature ejackulation buy online viagra brand name
  buy viagra online
  viagra low cos – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 37. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thank you! An abundance of content.

  viagras ad campaign with smiling bob vitamin e viagra
  buy generic viagra
  taking viagra before penis pumping – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 38. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Kudos. Ample advice!

  granite gear viagra alternative herbal viagra
  generic viagra 100mg
  sales figures for viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 39. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Incredible plenty of terrific info!

  recommended viagra dose 2004 viagra nascar car
  viagra 100mg
  epinephrine viagra contradiction – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 40. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Tips effectively utilized!!

  buy viagra in el paso texas 90 viagra
  cheap viagra
  online viagra in 24h – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 41. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely said. !

  viagra when to take it photo galleries porn viagra coitus
  buy viagra online
  does viagra work on transsexuals – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 42. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot! A good amount of stuff!

  genic viagra from india search viagra edinburgh phentermine find
  viagra for women
  viagra 100g – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 43. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You’ve made your position very clearly!.

  saturday night live viagra skit viagra teen birth
  generic viagra online
  generic viagra meltabs drug – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 44. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Fantastic postings, Many thanks.

  free try viagra order viagra no perscription
  viagra for women
  viagra daily – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 45. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Seriously a lot of great facts.

  cocks on viagra connecticut viagra caverta generic veega
  viagra without a doctors prescription
  funny viagra jokes – https://genericviagrarcp.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 46. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 47. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You have made the point!

  viagra spider men on viagra pictures
  viagra for sale uk
  viagra head office toronto photo – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 48. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You said it perfectly..

  viagra cof forid 11 female viagra lloyds
  viagra online
  viagra under the tongue – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 49. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You definitely made the point.

  viagra serendipity inventor vardenafil viagra cialis
  cheap viagra
  viagra for peyronie’s disease – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 50. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Valuable data. Regards!

  cheapest viagra prices canada amyl nitrate erection viagra
  buy viagra online
  generic viagra soft – https://genericviagramsl.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

 51. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually suggested it well.

  off label use of viagra men on viagra
  buy generic viagra
  citrate generic sildenafil viagra php – https://genericviagrantx.com

  Keithfug
  RichardLep
  ErnestoErype

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte.