Astruction – Styx förlag
astructionomslag

Astruction

99,00kr

Astruction, Nanok, 2007, 158x210mm, mjukband, 148 sid, engelsk text, ISBN 978-91-85747-07-8

Nanok
Kategori: Taggar: ,

Om

Detta är den engelska versionen av Astruktion, som skrevs av Nanok parallellt med den svenska. Komplett med ett djupgående förord av Johannes Flink.

Astruktion verkar samtidigt i tre genrer:
filosofin, mystiken och lyriken.

Det är filosofin som är dess källa, det är från filosofin som dess frågor kommer. Frågorna är vår tids versioner av de tidlösa frågorna om rummet, tiden, tillvaron och tänkandet självt. I och med att texten förblir trogen den tematiska monotonin i dessa frågor utgör den ett filosofiskt verk, ett verk som sorterar under beteckningen ’filosofi’.

Som filosofiskt verk handlar Astruktion om tänkandets ödesbestämda undergång, och om de lagar i mitten av tänkandet som styr varje ramverks förskingring. Dessa lagar kan inte blottläggas omedelbart utan endast indirekt och performativt (dvs. genom en serie anti-struktureringar eller ’astruktioner’) vilka i boken motsvarar var sitt kapitel:

I. Tanken; II. Ödeläggelsen; III. Tiden; IV. Tinget; V. Eftertanken; VI. Språket; VII. Naturen; VIII. Dialektiken; IX. Existensen; X. Matematiken.

I ingen av astruktionerna överges någonsin ett visst abstrakt centrum. I ingen av bokens teser sägs egentligen något annat än detta enda, som handlar om och återupprepar ödeläggelsen. Men inte som en evig återkomst, utan som exaktheten i ett evigt försvinnande, och som en sorgsen vetenskap.

Mystiken innebär att verket drar sig tillbaka från all positionell tävlan. Det försöker inte att inmuta sig ’en plats i filosofihistorien’, utan söker efter ett stormens öga, en mystisk plats inom och bortom själva filosofin. Av inre nödvändighet har det tvingats att offra varje positionell tyngd, varje ansamling av innehåll, till förmån för en subjektivt vunnen tidlöshet.

Astruktionen vill inte förkasta någonting som någonsin sagts inom filosofin. Den vill bara, i en helt egen sfär som kan inspirera utan konkurrera, förstärka den kabbalistiska ödestanken med en serie moderna repetitioner. Kapitlens ordning och innehåll motsvarar talens uppkomst ur Ain-Soph-Aur, liksom de 10 kapitlen på vardera 7 sidor koordinerar den nutida filosofin med vissa grundläggande talmystiska principer.

Men om man läser det från andra hållet, som ett verk inom mystiken, är målet att indikera det hisnande hos den delen av mystiken som förblir oberoende av religionen. Om texten under sin gång antar en religiöst-suggestiv karaktär, så är detta att fatta romantiskt som en helt egen och redan söndervittrad religion, för vilken varje tempel eller altare vore främmande.

I tredje hand är Astruktion en poetisk text, där tänkandet inte bedrivs i motsättning till rytmiska och melodiska krav. Astruktion försöker tvärtom beskriva på vilket sätt skönhetens mysterium infiltrerar tänkandet, till och med i dess mest formella kapitulationer.

Texten gör dikt av filosofins begreppsvärld, som om faktiskt rytmer och klanger vore delar av tänkandet, eller åtminstone av dess nostalgiska efterdyningar. Den uttrycker en kärlek till filosofins språk som till en vacker poetik, i vilken världens skärvor blir möjliga att besjunga även på det längsta av avstånd.

Presentation av Nanok.

Intervju med Nanok av Anna-Karin Selberg.

Recensioner:

[GP 070516]En blandning av stillhet och storhetsvansinne. Malte Persson läser en vacker text och undrar från vilket århundrade den egentligen kommer. Författaren till Astruktion kallar sig Nanok och beskrivs i baksidestexten som ”det gotiska flick-intellektet”. På sin hemsida förklarar hon sig vara ”en helt ny typ av filosof”. Vad denna excentriska intelligens i praktiken har åstadkommit är drygt 400 romantiska fragment, ordnade i en genomtänkt helhet med kabbala-inspirerad struktur. Tio avsnitt om sju sidor vardera, behandlar i tur och ordning: Tanken, Ödeläggelsen, Tiden, Tinget, Eftertanken, Språket, Naturen, Dialektiken, Existensen, Matematiken. Det börjar: ”Tänkandets funktion är en drömvision om det icke-härvarande”, och slutar: ”Matematiken är en drömvision om tänkandets allt negerande början och mål.” Däremellan finns det drag av Schellingska orakelspråk, Heideggerska språknystan och Wittgenstein på mysticistiskt humör. Paradoxer som ”tidlös tid” m.m. gör anrättningen analytiskt svårsmält. Istället får fragmentens skiftande konstellationer av abstraktioner efter hand en hypnotisk effekt. Betraktar man provisoriskt Astruktion som poesi, helt enkelt, är den mer tilltalande än vad något så abstrakt normalt borde vara: 1.25. Ord är romantiska och religiösa utsmyckningar av medvetandets oförmåga att tolka tid; 1.26. Ord är atonala tomrum behandlande tillfälligheter, rörande sig från moment till moment i den tidlösa rymd som är det fixerbara. Liksom hos andra poet-tänkare förskjuts och utvidgas ordens betydelse snarare än förklaras, och underordnas syftet att formulera och omformulera en grundsyn på tillvaron. Här, i melankolins tecken, där orden kanske just är romantiska och religiösa utsmyckningar, osv. Den filosofiska sanningshalten i Nanoks meditationer lämnar jag annars åt mer metafysiskt lagda personer att fundera över. Säkert är att Astruktion är en ovanligt vacker artefakt av text, som förefaller fallen från ett annat århundrade, förflutet eller framtida. Denna blandhet av stillhet och storhetsvansinne stimulerar./Malte Persson

[OEI #31-32 2007] Den senaste debutanten att stiga ur Styx tilltagande bokflod gör just denna sista formel, mellan kreativitet och anti-konstruktion, till filosofisk metod. Nanok, som också har del i projektet Autistisk kilskrift, debuterar med verket Astruktion – en blandning av filosofi, mystik och poesi. Och det är ingen anspråkslös ansats hon gör, utan ett försök till självständig teoretisering; ”astruktionen” (som är den metod/idé/filosofi som boken vill iscensätta) är Nanoks svar på 1900-talets konstruktion, destruktion och dekonstruktion. En stor del av läsningen går ut på att göra sig en uppfattning om vad detta svar är. Det är svårt att inte tala i paradoxer när man närmar sig nanok, och samtidigt är nog paradoxen som idé alltför systematisk, om man vill tala utifrån hennes egen filosofiska hållning. Att tillskriva hennes tankar en fast karaktäristik är lika svårt, eftersom hennes resonemang har ett bestämt undflyende drag. Återkommande är ändå vissa dialektiska konstellationer, där polerna både föregår och efterträder varandra, är varandras supplement och både absolut frånvarande och närvarande – och därför oavlåtligt inverterar det förhållande som binder dem samman. Detta ”anti-system” är i mångt och mycket vad ”astruktionen” handlar om. Enligt Nanok deler hennes metod det systematiska sönderdelandet med destruktionen och dekonstruktionen, men det ”astruktiva” är, som hon sagt i en intervju, en ”upplösning där ingen nyordning är närvarande”. Boken är indelad i tio kapitel à sju sidor vardera (det finns ett kabbalistiskt motiv här), där varje kapitel utgår från grundbegrepp som tänkandet, tiden, tinget, språket. Hennes konception av tänkandet är central och vilar på en essentiell ”frånvaro”, på samma gång ett precist element och alltid bortavarande, ett ”verkningsfullt nonsens”. Flera begrepp ingår också (tillfälliga) sammankopplingar med varandra, som ”historien” och ”tänkandet”, ”naturen” med ”enheten” och ”medvetandet”, och skapar så ett slags inre kontinuitet bland astruktionens ruiner. Tre kapitel utgår tydligt från en varsin filosof – Husserl, Wittgenstein och Heidegger – och det är generellt sätt svårt att inte, här och var, läsa in spår av andra filosofer, inte minst i kapitlet om tid. Texten, som är skriven i aforistisk punktform (bara det en förknippning) har säkert nya associationer för varje ny läsare. Och även om Nanok är väldigt mån om sina resonemangs oberoende – hon sägs ha gjort en dygd av att vara befriad från akademiska poäng – är ändå ett teoretiskt ramverk att spela med en viktig förutsättning för hennes ”astruktiva” metod. Det intressanta för läsaren är i mångt och mycket att följa hur hon går in och ut ur detta ramverk. Att både förhålla sig nära traditionen och samtidigt vara uttalad anti-traditionalist är, som bekant, något som Deleuze fick utstå kritik för. Hans svar på kritiken utgick från det ambivalenta, eller kreativa, förhållande som han hade till monografiernas huvudpersoner. ”Jag såg mig själv smyga på författaren bakifrån och ge honom ett barn som var hans egen avkomma men också ett monsterbarn.” (Övers. Mats Hjelm). Då var filosofen, målaren och författaren tvungen att säga alla de saker som Deleuze artikulerade genom honom, samtidigt som barnet de producerade tillsammans blev monstruöst, i sin nya, deformerade fysionomi. Det ligger mycket av denna ”dramatiseringsmetod” i Nanoks astruktion: behovet av en närhet till studieobjektet hänger samman med viljan att nå den ultimata distanseringen. Sin metod beskriver Nanok i ovan nämnda intervju som att hon:… börjar med att lägga [sig] alldeles nära, och skenbart godta allt en viss filosof har sagt kring ett visst område. Sedan, eftersom jag i själva verket befinner mig på en plats där det är tekniskt omöjligt att godta det, så vrider jag, delvis med filosofens egen terminologi, bort argumenten från respektive filosof och in i min egen ”astruktiva” metod. Men om Deleuzes metod är en ”dramatisering” så är Nanoks mer av en avdramatisering. Det finns inget konstruktivt i själva astruktionen – det är ju dess själva idé. Astruerande producerar visserligen, men då är det snarare fråga om abstrakta nollpunkter och frysta tillstånd, som bara ställvis har en antydan av inneboende rörelse. Det är viktigt att påpeka att Astruktion förhåller sig lika problematiskt till sig själv som filosofiskt och poetiskt verk. Nanok ställer inte upp ett talande (filosofiskt) subjekt, utan spelar lika mycket med den filosofiska abstraktionen och själva filosofrollen. Det är också här – i sin subjektslöshet – som texten blir poetisk, det vill säga i betydelsen självreferentiell. Den ”astruktiva” metoden har en språklig sida: formuleringarna och de teoretiska resonemangen tycks lika mycket vilja framhäva sig själva som en filosofisk retorik. Nanok återbrukar de språkliga omständigheter, förtätade –het-ändelser eller många-bindestreck-mellan-orden-begrepp, som är typiska inom en filosofisk diskurs. Det finns också en feministisk aspekt här, i anammandet och ”astruerandet” av den maskulina diskursens språklighet. Att försöka avgöra om Astruktion är ett bidrag till filosofihistorien hör egentligen inte hit. Det är den troligtvis inte heller tänkt att vara. Därmed inte sagt att hennes idéer inte ska tas på allvar. Intrycket man får av att läsa Nanoks text, med dess sammelsurium av filosofihistoriska brottstycken, är att den präglas av en imponerande självständighet – om inte av filosofisk eller poetisk art, så som en röst från ett ”mellanläge”. Man bör läsa Nanok i sökandet efter verktyg, och för hennes förmåga att möblera om. Och hennes bok säger om Styx utgivning att den är mer färstark än konsekvent, mer uttrycksfull än samlad. Det mest givand med Styx produktion är dess försvar för boken som interdisciplinärt dynamisk och ännu oförutsägbar uttrycksform./Magnus Bremmer

Recensioner

 1. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  [url=http://remmont.com/category/rental/]muthoot finance ltd
  [/url]
  Apartment locator houston Best 30 Apartment Locator in Houston, TX with Reviews
  Apartment Locator in Houston, TX on YP.com. See reviews, photos, directions, phone numbers and more for the best Apartment Locator in Houston, TX Apartment locator in Houston, TX 1. Apartment Locator 8910 Wallington Dr 2. Applecreek Apartments 2801 S Brahma Blvd 3. Lafayette West Apartments I live here permanently and I feel privileged to be here. GREAT staff and it is CLEAN!! 4. Pathfinder Apartment Locators 1002 Gemini St Ste 124 5. Briar Meadows Apartments 1414 S Dairy Ashford Rd 6. Section 8 Housing Apartments 5300 W Gulf Bank Rd It’s ok I just try it so I will let …
  The post [url=http://tablet.remmont.com/apartment-locator-houston-best-30-apartment-locator-in-houston-tx-with-reviews/]Apartment locator houston Best 30 Apartment Locator in Houston, TX with Reviews[/url] appeared first on [url=http://tablet.remmont.com] Tablet[/url] .
  [url=http://remmont.com/]online debt consolidation
  [/url]
  [url=http://www.fachschaftmaschinenwesen.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=426] pret london menu [/url]
  [url=http://bbs.kingsoftstore.com/?643449] visa card options [/url]
  [url=http://denik2.bget.ru/product/34720/] credit card verification [/url]
  [url=http://rshiang.blog.fc2.com/blog-entry-1847.html] true credit report [/url]
  [url=http://ns1.apostilleservice.org.uk/boards/topic/14664/how-does-credit-karma-do-it-for-free] what is a good credit card score [/url]

  [u][b]BONUS 150 FREE LINKS SITE & BLOG [/b][/u]
  [url=http://cars.remmont.com/compare-cheap-insurance-quotes-with-moneysupermarket-online-car-insurance-online-car-insurance/] compare cheap insurance quotes with moneysupermarket online car insurance online car insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/online-harassment-new-texas-internet-law-goes-into-effect-internet-lawyer-mike-young-for-business-harassment-texas-penal-code/] online harassment new texas internet law goes into effect internet lawyer mike young for business harassment texas penal code [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/sell-your-car-brisbane-cheap-used-cars-for-sale-by-owner/] sell your car brisbane cheap used cars for sale by owner [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cars-that-depreciate-in-value-the-most-used-cars-under-2000/] cars that depreciate in value the most used cars under 2000 [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/finding-used-car-values-nano-car/] finding used car values nano car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/personal-injury-lawyer-plano-tx-probate-attorney-call-us-today-best-personal-injury-lawyer-dallas/] personal injury lawyer plano tx probate attorney call us today best personal injury lawyer dallas [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-insurance-cheap-cars-uk/] car insurance cheap cars uk [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/sell-my-car-car-valuations-australia/] sell my car car valuations australia [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cheap-car-insurance-for-women-magnetic-signs-for-cars/] cheap car insurance for women magnetic signs for cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/auto-car-insurance-find-auto-insurance-quotes-car-transportation-services/] auto car insurance find auto insurance quotes car transportation services [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/10-steps-for-selling-your-car-kelley-blue-book-auto-dealer/] 10 steps for selling your car kelley blue book auto dealer [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/commercial-auto-insurance-muscle-cars/] commercial auto insurance muscle cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/disney-infinity-3-infinity-cars-infinity-cars/] disney infinity 3 infinity cars infinity cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/police-car-search-car-search-laws-car-lease/] police car search car search laws car lease [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cash-for-junk-cars-queens-new-york-car-estimate/] cash for junk cars queens new york car estimate [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/mr-clean-takes-car-wash-gig-japan-car-auction/] mr clean takes car wash gig japan car auction [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/sell-my-car-car-buyers-car-wash/] sell my car car buyers car wash [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/scrap-car-prices-at-cars-equal-cash-europe-car-hire/] scrap car prices at cars equal cash europe car hire [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/spirit-decals-car-window-decals-sport-decals-car-decals-car-decals/] spirit decals car window decals sport decals car decals car decals [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/bitdefender-file-server-security-file-server-antivirus/] bitdefender file server security file server antivirus [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-games-elephant-car-insurance/] car games elephant car insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-tires-and-truck-tires-bridgestone-tires-car-tax-online/] car tires and truck tires bridgestone tires car tax online [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/certified-pre-owned-cars-a-reality-check-second-hand-cars-ireland/] certified pre owned cars a reality check second hand cars ireland [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/rental-car-insurance-what-you-need-to-know-car-trailers/] rental car insurance what you need to know car trailers [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/best-suvs-new-suv-2015-models-best-rated-suvs/] best suvs new suv 2015 models best rated suvs [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/public-car-auction-every-saturday-10-30-am-interstate-auto-auction-sell-my-car-sell-my-car/] public car auction every saturday 10 30 am interstate auto auction sell my car sell my car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-reviews-2016-renault-megane-revealed-further-in-new-images-buy-used-cars/] car reviews 2016 renault megane revealed further in new images buy used cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/northern-nashville-country-music-club-the-home-of-country-music-in-the-north-caithness-highland-scotland-halkirk-country-western-music-international-artist-artists-artiste-art/] northern nashville country music club the home of country music in the north caithness highland scotland halkirk country western music international artist artists artiste art [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/dog-leash-laws-state-by-state-requirements-dog-bite-law-colorado/] dog leash laws state by state requirements dog bite law colorado [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/master-of-business-analytics-schulich-school-of-business-master-in-analytics/] master of business analytics schulich school of business master in analytics [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-games-page-4-free-car-games-remote-car-starters/] car games page 4 free car games remote car starters [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/bryan-quinn-farmers-insurance-agent-in-conway-ar-invoice-price-for-cars/] bryan quinn farmers insurance agent in conway ar invoice price for cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/ford-sweepstakes-jvc-car-audio/] ford sweepstakes jvc car audio [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/auto-truck-tires-used-auto-parts-search/] auto truck tires used auto parts search [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/us-auto-sales-auto-emblems/] us auto sales auto emblems [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/page-not-found-2/] page not found 2 [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/songs-of-love-foundation-used-truck/] songs of love foundation used truck [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/auto-parts-joliet-morris-aurora-bolingbrook-buy-car/] auto parts joliet morris aurora bolingbrook buy car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/tata-cars-in-india-car-models-prices-find-cars-for-sale/] tata cars in india car models prices find cars for sale [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/the-history-of-the-automobile-steam-cars-buying-a-new-car/] the history of the automobile steam cars buying a new car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/second-hand-cars-for-sale-used-cars-for-sale-repossessed-cars-for-sale/] second hand cars for sale used cars for sale repossessed cars for sale [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cheap-car-hire-and-car-rental-deals-in-australia-japan-cars/] cheap car hire and car rental deals in australia japan cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/japan-auto-direct-importing-to-usa-autos-for-sale-by-owner/] japan auto direct importing to usa autos for sale by owner [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/civello-auto-shippers-automarkt/] civello auto shippers automarkt [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/what-you-need-to-know-before-renting-a-car-electric-cars/] what you need to know before renting a car electric cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/budget-temporary-car-insurance-car-calculator/] budget temporary car insurance car calculator [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/quality-auto-sales-used-cars-highland-park-il-dealer-cars-4-sale/] quality auto sales used cars highland park il dealer cars 4 sale [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/outpatient-rehab-services-locations-raleigh-north-carolina-nc-wakemed-health-hospitals-park-place-rehab-park-place-rehab/] outpatient rehab services locations raleigh north carolina nc wakemed health hospitals park place rehab park place rehab [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-car-dealers-paterson-nj-auto-review/] used car dealers paterson nj auto review [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/chevrolet-cars-trucks-suvs-crossovers-and-vans-fast-cars-fast-cars/] chevrolet cars trucks suvs crossovers and vans fast cars fast cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/online-history-degrees-best-online-history-degree-programs/] online history degrees best online history degree programs [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/chemistry-for-biologists-proteins-bond-between-amino-acids/] chemistry for biologists proteins bond between amino acids [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/bill-of-sale-form-free-printable-used-car-classifieds/] bill of sale form free printable used car classifieds [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/how-do-i-access-data/] how do i access data [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/raleigh-used-cars-for-sale-certified-pre-owned-car-dealers-enterprise-car-sales-sell-car-online/] raleigh used cars for sale certified pre owned car dealers enterprise car sales sell car online [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/install-remote-desktop-services-in-windows-server-2012-server-2012-rds-vdi-remoteapp/] install remote desktop services in windows server 2012 server 2012 rds vdi remoteapp [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/compare-car-rent-cheap-all-inclusive-rental-cars-rent-a-cheap-car-rent-a-cheap-car/] compare car rent cheap all inclusive rental cars rent a cheap car rent a cheap car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cheap-car-parts-online-car-spares-car-parts-for-sale-uk-car-parts-ireland-car-parts-ireland/] cheap car parts online car spares car parts for sale uk car parts ireland car parts ireland [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-car-prices-nada-car-insurances/] used car prices nada car insurances [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/colorado-auto-finders-used-cars-denver-co-dealer-car-rental-france/] colorado auto finders used cars denver co dealer car rental france [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/young-driver-insurance-car-hire-alicante/] young driver insurance car hire alicante [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/county-of-san-bernardino-inmate-locator-san-bernardinocountyinmatelocator/] county of san bernardino inmate locator san bernardinocountyinmatelocator [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/conns-colorado-springs-co-furniture-appliances-more-conn-e-commerce/] conns colorado springs co furniture appliances more conn e commerce [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-buyer/] car buyer [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/buy-sell-used-cars-in-chennai-dealers-second-hand-cars-tsm-cars-sell-your-car-sell-your-car/] buy sell used cars in chennai dealers second hand cars tsm cars sell your car sell your car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/international-study-abroad-programs-university-of-colorado-photography/] international study abroad programs university of colorado photography [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/best-auto-gps-top-4-car-gps-reviews-car-sales-brisbane/] best auto gps top 4 car gps reviews car sales brisbane [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/compare-young-drivers-car-insurance-at-muscle-cars/] compare young drivers car insurance at muscle cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cheap-insurance-cars-by-dealers/] cheap insurance cars by dealers [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-loan-payment-calculator-enterprize-car-rental/] car loan payment calculator enterprize car rental [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/classic-cars-for-sale-europe-car/] classic cars for sale europe car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-buying-guide-for-new-and-used-vehicles-used-car-pricing-guide-used-car-pricing-guide/] car buying guide for new and used vehicles used car pricing guide used car pricing guide [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/the-best-used-cars-for-every-need-used-cars-miami/] the best used cars for every need used cars miami [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/quality-cars-used-cars-waco-tx-dealer-car-rental-discounts/] quality cars used cars waco tx dealer car rental discounts [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-lift-home-garage-lift-four-post-lift-two-post-lift-parking-lift-tire-changers-wheel-balancers-dannmar-equipment-market-value-of-my-car/] car lift home garage lift four post lift two post lift parking lift tire changers wheel balancers dannmar equipment market value of my car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-breakdown-cover-hire-a-car/] car breakdown cover hire a car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/mccarthy-call-a-car-mccarthy-call-a-car-mccarthy-call-a-car/] mccarthy call a car mccarthy call a car mccarthy call a car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-donations-beware-scams-and-tax-pitfalls-cbs-news-cars-for-sale-in-essex/] car donations beware scams and tax pitfalls cbs news cars for sale in essex [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/police-auctions-online-auctions-government-auctions-auto-auctions-los-angeles-vehicle-auctions-buying-a-new-car-buying-a-new-car/] police auctions online auctions government auctions auto auctions los angeles vehicle auctions buying a new car buying a new car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/low-cost-car-rentals-car-spares/] low cost car rentals car spares [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/compare-car-insurance-maruti-cars/] compare car insurance maruti cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/common-selling-pitfalls-to-avoid-adviser-car-advice-on-how-to-sell-a-car-sell-my-car-for-cash/] common selling pitfalls to avoid adviser car advice on how to sell a car sell my car for cash [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/repo-car-auctions-madison-wi-repo-car-auctions-madison-wi-repossessed-cars-madison-wi-used-car-madison-wi-buying-used-car-madison-wi-repossessed-vehicles-car-rentals-toronto/] repo car auctions madison wi repo car auctions madison wi repossessed cars madison wi used car madison wi buying used car madison wi repossessed vehicles car rentals toronto [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/courtesy-nissan-in-richardson-car-leasing-companies/] courtesy nissan in richardson car leasing companies [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/accident-settlement-calculator-wesbank-car-finance/] accident settlement calculator wesbank car finance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/salvage-cars-damaged-cars-crashed-accident-vehicles-for-sale-salvage-auto-auctions-cars-for-sale-usa-cars-for-sale-usa/] salvage cars damaged cars crashed accident vehicles for sale salvage auto auctions cars for sale usa cars for sale usa [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/prestige-and-luxury-car-hire-sports-super-car-rental-london-uk-car-auctions-online/] prestige and luxury car hire sports super car rental london uk car auctions online [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-tv-car-tv-car-tv/] car tv car tv car tv [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/itching-and-pancreatic-cancer-itching-and-pancreatic-cancer/] itching and pancreatic cancer itching and pancreatic cancer [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-cars-car-rental-portugal/] used cars car rental portugal [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/police-auctions-online-auctions-government-auctions-auto-auctions-los-angeles-vehicle-auctions-buy-used-cars-online-buy-used-cars-online/] police auctions online auctions government auctions auto auctions los angeles vehicle auctions buy used cars online buy used cars online [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/buy-here-pay-here-now-buy-here-pay-here-car-lots-hastings-car-insurance/] buy here pay here now buy here pay here car lots hastings car insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-car-trade-in-value-from-black-book-cars-on-sale/] used car trade in value from black book cars on sale [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-luxury-cars-used-luxury-cars-for-sale-car-reviews/] used luxury cars used luxury cars for sale car reviews [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/worlds-largest-lease-marketplace-wesbank-car-finance/] worlds largest lease marketplace wesbank car finance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/page-not-found-official-honda-web-site-car-reviews-canada/] page not found official honda web site car reviews canada [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/all-wheel-drive-vehicles-are-perfect-for-year-round-driving-car-finance-calculator/] all wheel drive vehicles are perfect for year round driving car finance calculator [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/auto-loans-car-detailing/] auto loans car detailing [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-cars-for-sale-appraisals-used-cars-certified-pre-owned-vehicles-edmunds-trade-in-value-for-car-trade-in-value-for-car/] used cars for sale appraisals used cars certified pre owned vehicles edmunds trade in value for car trade in value for car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/new-2016-suvs-reviews-comparisons-and-photos-from-cars-rental/] new 2016 suvs reviews comparisons and photos from cars rental [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/golf-cart-accessories-for-club-car-golf-carts-from-nicks-custom-golf-cars-car-games/] golf cart accessories for club car golf carts from nicks custom golf cars car games [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cheap-cars-ebay-cheap-cars-uk-cheap-cars-uk/] cheap cars ebay cheap cars uk cheap cars uk [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/import-your-next-car-directly-from-japan-ave-car-parts/] import your next car directly from japan ave car parts [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-craft-auto-repair-riverside-ca-reviews-photos-cheapest-car-hire/] car craft auto repair riverside ca reviews photos cheapest car hire [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/orange-county-auto-accident-injury-lawyer-high-risk-auto-insurance/] orange county auto accident injury lawyer high risk auto insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/modified-car-insurance-car-manuals/] modified car insurance car manuals [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/department-of-state-state-of-delaware-jeffrey-w-state-of-delaware-business-entity-search/] department of state state of delaware jeffrey w state of delaware business entity search [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/new-cars-car-parts-ireland/] new cars car parts ireland [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/classic-cars-for-sale-on-free-advertising-for-classic-car-traders-vintage-car-roof-racks/] classic cars for sale on free advertising for classic car traders vintage car roof racks [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/best-touchscreen-and-hybrid-laptops-of-2017-best-hybrid-cars-best-hybrid-cars/] best touchscreen and hybrid laptops of 2017 best hybrid cars best hybrid cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/managed-it-services-houston-are-you-a-small-or-medium-sized-business-looking-for-managed-it-services-in-houston-computer-support-network-support-and-related-it-support-servic/] managed it services houston are you a small or medium sized business looking for managed it services in houston computer support network support and related it support servic [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/free-rehab-centers-washington-rehab-in-washington-state/] free rehab centers washington rehab in washington state [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/new-car-deals-at-stoneacre-motor-group-book-price-for-cars/] new car deals at stoneacre motor group book price for cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/michelin-home-car-tyres-truck-tyres-suv-tires-car-tyres-car-tyres/] michelin home car tyres truck tyres suv tires car tyres car tyres [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/macro-recruitment-recuritment-agencies/] macro recruitment recuritment agencies [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/what-is-direct-insurance-directcarinsurance-2/] what is direct insurance directcarinsurance 2 [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/get-the-lowest-priced-car-rental-rates-compare-cheap-car-rental-car-safety-ratings/] get the lowest priced car rental rates compare cheap car rental car safety ratings [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/cars-for-sale-vamos-rent-a-car-vamos-rent-a-car-car-insurance/] cars for sale vamos rent a car vamos rent a car car insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-rental-adelaide-airport-cheap-adelaide-car-hire-australia-11th-nov-2017-rent-a-car-cheap-rent-a-car-cheap/] car rental adelaide airport cheap adelaide car hire australia 11th nov 2017 rent a car cheap rent a car cheap [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/the-eye-opening-truth-about-dealer-invoice-price-sulit-com-used-cars-for-sale/] the eye opening truth about dealer invoice price sulit com used cars for sale [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/price-guide-second-hand-car-prices/] price guide second hand car prices [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/compare-cars-in-india-car-sales-melbourne/] compare cars in india car sales melbourne [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/how-to-buy-a-car-online-interest-free-cars/] how to buy a car online interest free cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-hire-spain-cheap-car-rental-in-spain-from-cars-for-sale-nz/] car hire spain cheap car rental in spain from cars for sale nz [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/online-automotive-truck-and-car-parts-accessories-at-car-body-parts-car-body-parts/] online automotive truck and car parts accessories at car body parts car body parts [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/truck-accessories-truck-parts-cars-online/] truck accessories truck parts cars online [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-mercedes-benz-cars-for-sale-motor-trend-car-hire-geneva/] used mercedes benz cars for sale motor trend car hire geneva [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/classic-cars-for-sale-car-wanted-in-kent-vintage-skoda-cars/] classic cars for sale car wanted in kent vintage skoda cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/revell-the-authentic-model-building-experience-since-1945-car-hire-mallorca/] revell the authentic model building experience since 1945 car hire mallorca [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/bad-credit-auto-loans-vs-guaranteed-auto-financing-car-reviews/] bad credit auto loans vs guaranteed auto financing car reviews [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-insurance-calculator-calculate-your-insurance-instantly-salvage-cars/] car insurance calculator calculate your insurance instantly salvage cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/second-hand-cars-vehicles-motorbikes-15477-adverts-in-luxembourg-belgium-france-and-germany-morgan-cars/] second hand cars vehicles motorbikes 15477 adverts in luxembourg belgium france and germany morgan cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/classic-car-insurance-group-online-comparison-quotes-cci-classic-car-insurance-online-quote-classic-car-insurance-online-quote/] classic car insurance group online comparison quotes cci classic car insurance online quote classic car insurance online quote [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/credit-cards-offering-cash-back-air-miles-0-apr-and-more-good-credit-credit-cardsbad-creditreward-credit-cards0-apr-credit-card-offers-gas-credit-cards/] credit cards offering cash back air miles 0 apr and more good credit credit cardsbad creditreward credit cards0 apr credit card offers gas credit cards [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/krieger-ford-inc-rental-car-insurance/] krieger ford inc rental car insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/arizona-auto-parts-bell-car-insurance/] arizona auto parts bell car insurance [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/fiat-cars-car-driving-games/] fiat cars car driving games [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/keyless-entry-remotes-and-key-fobs-for-cars-and-trucks-unique-cars-unique-cars/] keyless entry remotes and key fobs for cars and trucks unique cars unique cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/find-me-a-car/] find me a car [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/car-scrappage-cars-used/] car scrappage cars used [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/seattle-used-cars-sg-car-mart/] seattle used cars sg car mart [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/diminished-value-calculator-cars-for-sale-in-essex/] diminished value calculator cars for sale in essex [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/modified-car-insurance-coverage-club-car-golf-carts/] modified car insurance coverage club car golf carts [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/where-to-sell-a-car-online-for-free-car-sales-australia/] where to sell a car online for free car sales australia [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/truck-for-sale-lease-new-used-trucks-national-car-rental/] truck for sale lease new used trucks national car rental [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/determining-collector-car-values-classic-cars-for-sale/] determining collector car values classic cars for sale [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/used-cars-car-price-calculator/] used cars car price calculator [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/top-5-best-car-scratch-remover-products-for-car-paintwork-diecast-model-cars/] top 5 best car scratch remover products for car paintwork diecast model cars [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/classic-cars-muscle-cars-for-sale-on-fossilcars-classified-ads-used-cars-in/] classic cars muscle cars for sale on fossilcars classified ads used cars in [/url]
  [url=http://cars.remmont.com/what-s-wrong-with-my-car-s-heater-car-heater-car-heater/] what s wrong with my car s heater car heater car heater [/url]

 2. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  [url=http://remmont.com/category/auto/]manheim auto
  [/url]
  A used car for sale @ Video
  A used car for sale A used car for sale A used car for sale Login into your account Call our agents: 71,396 cars available for export! * Special Offer: FREE CAR SHIPPING (port to port) to most major ports worldw > 2016 TOYOTA COROL.. 2015 MERCEDES BEN.. 2016 Nissan Rogue.. 2016 MCLAREN 675L.. 2013 AUDI A4 QUAT.. 2016 MERCEDES BEN.. 2015 MERCEDES BEN.. Car Shipping Methods Buy American Cars and used car sale online worldwide. Car Export America use different car shipping methods: inside containers, Ro-Ro (Roll-on/Roll-off). Used car sale online to many countries. Buy American used cars online …
  The post [url=http://mortgages.remmont.com/a-used-car-for-sale-video/]A used car for sale @ Video[/url] appeared first on [url=http://mortgages.remmont.com] Mortgages[/url] .

  [url=http://car.remmont.com]Omaha Business[/url]
  [b]BONUS FREE DOFOLLOW Links SITE[/b]

  http://astamsoccer.sch.id/index.php?id=berita&kode=38
  http://forums.frostcraft.com/viewtopic.php?f=8&t=1234
  https://www.azzurragarbagnate.com/forums/topic/arguments-apartments-news-current-news-remmont-com/
  https://www.tenbearsmarketing.co.uk/blog/political-behaviour-and-brexit?page=96#comment-19506
  http://domuk.moy.su/index/8-6265

  http://fluidddd.com/index.php/2018/04/26/bonjour-tout-le-monde/?unapproved=3025&moderation-hash=a63addd19e0972ffa1b848887c9e23bb#comment-3025
  http://unaskdforadvice.com/hello-world/?unapproved=8594&moderation-hash=6497cd7c4cae70d59f1c4fc439852d1c#comment-8594
  http://lindybop.se/?unapproved=22181&moderation-hash=b7f2c1a1e75d3d614505f3188c441d6a#comment-22181
  http://kse-egzaminator.pl/zyczenia/?unapproved=7127&moderation-hash=3b33bf3cc9450e89229704e6f6758d16#comment-7127
  http://lenore.online/199-cemeteries-see-die?unapproved=10251&moderation-hash=da5ba26a7432a36a3329c1a3d3240190#comment-10251

 3. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  VPN Speed Test: Which VPN Service is the Fastest?
  fastest vpn connection Why Flood Insurance is VPN Speed Test: Which VPN Service is the Fastest? The entire state of Florida lies within FEMA’s, best Small Cars. We wish you luck on your journey to homeownership and hope you find the rent-to-own VPN Speed Test: Which VPN Service is the Fastest? that makes homeownership a reality for you, popular Searched. Fast coverage and flexible policies, we provide short-term loans for bad credit. VPN Speed Test: Which VPN Service is the Fastest? example, although true independence did not occur until 1982. Are bad credit cards VPN Speed Test: Which VPN Service …
  The post VPN Speed Test: Which VPN Service is the Fastest? appeared first on Bank.

  [url=http://credit.remmont.com]Memphis Finance[/url]

 4. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Рџљ™ Tenerife car rental from 4 EUR or 5 USD, car rental comparison.Car rental comparison
  The Tenerife Car Rental Guide We display the rates from most leading Tenerife car rental agencies and let you choose your car and book in real-time. Decide yourself who to book with after comparing the rates and fleet options of the local car rentals. Tenerife is a breathtaking Island with two airports. One airport is in the South, and it is known as Reina Sofia Airport, or Tenerife Sur. The other airport is in the north, and it is known as Tenerife North Los Rodeos Airport, but it is smaller and handles less flight traffic. What means of ground transport …
  The post Рџљ™ Tenerife car rental from 4 EUR or 5 USD, car rental comparison.Car rental comparison appeared first on Cars.

  [url=http://donate.remmont.com]Turkey Finance[/url]

 5. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  What region is indiana & Video
  Indiana Meetings, Nar-Anon Midwest Region What region is indiana Nar-Anon Midwest Region Nar-Anon Family Groups in Arkansas, Illinois, Indiana, Kansas, Missouri and Oklahoma Indiana Meetings Meetings in the Chicago Area – For a map showing all Chicago Area meetings, go to – Chicago Area Nar-Anon Family Group Meetings (Please refer to Illinois Meetings for other meetings in the Chicago area.) (Nar-Anon is not affiliated with the map site service company.) Thursday @ 7:00PM in Cedar Lake, IN – New Meeting “SESH” Nar-Anon Family Group Meeting Cedar Lake United Methodist Church 7124 W. 137th Pl. Cedar Lake, IN 46303 MapGroup Code …
  The post What region is indiana & Video appeared first on ASK.

  [url=http://business.remmont.com]Credit News[/url]

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte.