Astruction – Styx förlag
astructionomslag

Astruction

99,00kr

Astruction, Nanok, 2007, 158x210mm, mjukband, 148 sid, engelsk text, ISBN 978-91-85747-07-8

Nanok
Kategori: Taggar: ,

Om

Detta är den engelska versionen av Astruktion, som skrevs av Nanok parallellt med den svenska. Komplett med ett djupgående förord av Johannes Flink.

Astruktion verkar samtidigt i tre genrer:
filosofin, mystiken och lyriken.

Det är filosofin som är dess källa, det är från filosofin som dess frågor kommer. Frågorna är vår tids versioner av de tidlösa frågorna om rummet, tiden, tillvaron och tänkandet självt. I och med att texten förblir trogen den tematiska monotonin i dessa frågor utgör den ett filosofiskt verk, ett verk som sorterar under beteckningen ’filosofi’.

Som filosofiskt verk handlar Astruktion om tänkandets ödesbestämda undergång, och om de lagar i mitten av tänkandet som styr varje ramverks förskingring. Dessa lagar kan inte blottläggas omedelbart utan endast indirekt och performativt (dvs. genom en serie anti-struktureringar eller ’astruktioner’) vilka i boken motsvarar var sitt kapitel:

I. Tanken; II. Ödeläggelsen; III. Tiden; IV. Tinget; V. Eftertanken; VI. Språket; VII. Naturen; VIII. Dialektiken; IX. Existensen; X. Matematiken.

I ingen av astruktionerna överges någonsin ett visst abstrakt centrum. I ingen av bokens teser sägs egentligen något annat än detta enda, som handlar om och återupprepar ödeläggelsen. Men inte som en evig återkomst, utan som exaktheten i ett evigt försvinnande, och som en sorgsen vetenskap.

Mystiken innebär att verket drar sig tillbaka från all positionell tävlan. Det försöker inte att inmuta sig ’en plats i filosofihistorien’, utan söker efter ett stormens öga, en mystisk plats inom och bortom själva filosofin. Av inre nödvändighet har det tvingats att offra varje positionell tyngd, varje ansamling av innehåll, till förmån för en subjektivt vunnen tidlöshet.

Astruktionen vill inte förkasta någonting som någonsin sagts inom filosofin. Den vill bara, i en helt egen sfär som kan inspirera utan konkurrera, förstärka den kabbalistiska ödestanken med en serie moderna repetitioner. Kapitlens ordning och innehåll motsvarar talens uppkomst ur Ain-Soph-Aur, liksom de 10 kapitlen på vardera 7 sidor koordinerar den nutida filosofin med vissa grundläggande talmystiska principer.

Men om man läser det från andra hållet, som ett verk inom mystiken, är målet att indikera det hisnande hos den delen av mystiken som förblir oberoende av religionen. Om texten under sin gång antar en religiöst-suggestiv karaktär, så är detta att fatta romantiskt som en helt egen och redan söndervittrad religion, för vilken varje tempel eller altare vore främmande.

I tredje hand är Astruktion en poetisk text, där tänkandet inte bedrivs i motsättning till rytmiska och melodiska krav. Astruktion försöker tvärtom beskriva på vilket sätt skönhetens mysterium infiltrerar tänkandet, till och med i dess mest formella kapitulationer.

Texten gör dikt av filosofins begreppsvärld, som om faktiskt rytmer och klanger vore delar av tänkandet, eller åtminstone av dess nostalgiska efterdyningar. Den uttrycker en kärlek till filosofins språk som till en vacker poetik, i vilken världens skärvor blir möjliga att besjunga även på det längsta av avstånd.

Presentation av Nanok.

Intervju med Nanok av Anna-Karin Selberg.

Recensioner:

[GP 070516]En blandning av stillhet och storhetsvansinne. Malte Persson läser en vacker text och undrar från vilket århundrade den egentligen kommer. Författaren till Astruktion kallar sig Nanok och beskrivs i baksidestexten som ”det gotiska flick-intellektet”. På sin hemsida förklarar hon sig vara ”en helt ny typ av filosof”. Vad denna excentriska intelligens i praktiken har åstadkommit är drygt 400 romantiska fragment, ordnade i en genomtänkt helhet med kabbala-inspirerad struktur. Tio avsnitt om sju sidor vardera, behandlar i tur och ordning: Tanken, Ödeläggelsen, Tiden, Tinget, Eftertanken, Språket, Naturen, Dialektiken, Existensen, Matematiken. Det börjar: ”Tänkandets funktion är en drömvision om det icke-härvarande”, och slutar: ”Matematiken är en drömvision om tänkandets allt negerande början och mål.” Däremellan finns det drag av Schellingska orakelspråk, Heideggerska språknystan och Wittgenstein på mysticistiskt humör. Paradoxer som ”tidlös tid” m.m. gör anrättningen analytiskt svårsmält. Istället får fragmentens skiftande konstellationer av abstraktioner efter hand en hypnotisk effekt. Betraktar man provisoriskt Astruktion som poesi, helt enkelt, är den mer tilltalande än vad något så abstrakt normalt borde vara: 1.25. Ord är romantiska och religiösa utsmyckningar av medvetandets oförmåga att tolka tid; 1.26. Ord är atonala tomrum behandlande tillfälligheter, rörande sig från moment till moment i den tidlösa rymd som är det fixerbara. Liksom hos andra poet-tänkare förskjuts och utvidgas ordens betydelse snarare än förklaras, och underordnas syftet att formulera och omformulera en grundsyn på tillvaron. Här, i melankolins tecken, där orden kanske just är romantiska och religiösa utsmyckningar, osv. Den filosofiska sanningshalten i Nanoks meditationer lämnar jag annars åt mer metafysiskt lagda personer att fundera över. Säkert är att Astruktion är en ovanligt vacker artefakt av text, som förefaller fallen från ett annat århundrade, förflutet eller framtida. Denna blandhet av stillhet och storhetsvansinne stimulerar./Malte Persson

[OEI #31-32 2007] Den senaste debutanten att stiga ur Styx tilltagande bokflod gör just denna sista formel, mellan kreativitet och anti-konstruktion, till filosofisk metod. Nanok, som också har del i projektet Autistisk kilskrift, debuterar med verket Astruktion – en blandning av filosofi, mystik och poesi. Och det är ingen anspråkslös ansats hon gör, utan ett försök till självständig teoretisering; ”astruktionen” (som är den metod/idé/filosofi som boken vill iscensätta) är Nanoks svar på 1900-talets konstruktion, destruktion och dekonstruktion. En stor del av läsningen går ut på att göra sig en uppfattning om vad detta svar är. Det är svårt att inte tala i paradoxer när man närmar sig nanok, och samtidigt är nog paradoxen som idé alltför systematisk, om man vill tala utifrån hennes egen filosofiska hållning. Att tillskriva hennes tankar en fast karaktäristik är lika svårt, eftersom hennes resonemang har ett bestämt undflyende drag. Återkommande är ändå vissa dialektiska konstellationer, där polerna både föregår och efterträder varandra, är varandras supplement och både absolut frånvarande och närvarande – och därför oavlåtligt inverterar det förhållande som binder dem samman. Detta ”anti-system” är i mångt och mycket vad ”astruktionen” handlar om. Enligt Nanok deler hennes metod det systematiska sönderdelandet med destruktionen och dekonstruktionen, men det ”astruktiva” är, som hon sagt i en intervju, en ”upplösning där ingen nyordning är närvarande”. Boken är indelad i tio kapitel à sju sidor vardera (det finns ett kabbalistiskt motiv här), där varje kapitel utgår från grundbegrepp som tänkandet, tiden, tinget, språket. Hennes konception av tänkandet är central och vilar på en essentiell ”frånvaro”, på samma gång ett precist element och alltid bortavarande, ett ”verkningsfullt nonsens”. Flera begrepp ingår också (tillfälliga) sammankopplingar med varandra, som ”historien” och ”tänkandet”, ”naturen” med ”enheten” och ”medvetandet”, och skapar så ett slags inre kontinuitet bland astruktionens ruiner. Tre kapitel utgår tydligt från en varsin filosof – Husserl, Wittgenstein och Heidegger – och det är generellt sätt svårt att inte, här och var, läsa in spår av andra filosofer, inte minst i kapitlet om tid. Texten, som är skriven i aforistisk punktform (bara det en förknippning) har säkert nya associationer för varje ny läsare. Och även om Nanok är väldigt mån om sina resonemangs oberoende – hon sägs ha gjort en dygd av att vara befriad från akademiska poäng – är ändå ett teoretiskt ramverk att spela med en viktig förutsättning för hennes ”astruktiva” metod. Det intressanta för läsaren är i mångt och mycket att följa hur hon går in och ut ur detta ramverk. Att både förhålla sig nära traditionen och samtidigt vara uttalad anti-traditionalist är, som bekant, något som Deleuze fick utstå kritik för. Hans svar på kritiken utgick från det ambivalenta, eller kreativa, förhållande som han hade till monografiernas huvudpersoner. ”Jag såg mig själv smyga på författaren bakifrån och ge honom ett barn som var hans egen avkomma men också ett monsterbarn.” (Övers. Mats Hjelm). Då var filosofen, målaren och författaren tvungen att säga alla de saker som Deleuze artikulerade genom honom, samtidigt som barnet de producerade tillsammans blev monstruöst, i sin nya, deformerade fysionomi. Det ligger mycket av denna ”dramatiseringsmetod” i Nanoks astruktion: behovet av en närhet till studieobjektet hänger samman med viljan att nå den ultimata distanseringen. Sin metod beskriver Nanok i ovan nämnda intervju som att hon:… börjar med att lägga [sig] alldeles nära, och skenbart godta allt en viss filosof har sagt kring ett visst område. Sedan, eftersom jag i själva verket befinner mig på en plats där det är tekniskt omöjligt att godta det, så vrider jag, delvis med filosofens egen terminologi, bort argumenten från respektive filosof och in i min egen ”astruktiva” metod. Men om Deleuzes metod är en ”dramatisering” så är Nanoks mer av en avdramatisering. Det finns inget konstruktivt i själva astruktionen – det är ju dess själva idé. Astruerande producerar visserligen, men då är det snarare fråga om abstrakta nollpunkter och frysta tillstånd, som bara ställvis har en antydan av inneboende rörelse. Det är viktigt att påpeka att Astruktion förhåller sig lika problematiskt till sig själv som filosofiskt och poetiskt verk. Nanok ställer inte upp ett talande (filosofiskt) subjekt, utan spelar lika mycket med den filosofiska abstraktionen och själva filosofrollen. Det är också här – i sin subjektslöshet – som texten blir poetisk, det vill säga i betydelsen självreferentiell. Den ”astruktiva” metoden har en språklig sida: formuleringarna och de teoretiska resonemangen tycks lika mycket vilja framhäva sig själva som en filosofisk retorik. Nanok återbrukar de språkliga omständigheter, förtätade –het-ändelser eller många-bindestreck-mellan-orden-begrepp, som är typiska inom en filosofisk diskurs. Det finns också en feministisk aspekt här, i anammandet och ”astruerandet” av den maskulina diskursens språklighet. Att försöka avgöra om Astruktion är ett bidrag till filosofihistorien hör egentligen inte hit. Det är den troligtvis inte heller tänkt att vara. Därmed inte sagt att hennes idéer inte ska tas på allvar. Intrycket man får av att läsa Nanoks text, med dess sammelsurium av filosofihistoriska brottstycken, är att den präglas av en imponerande självständighet – om inte av filosofisk eller poetisk art, så som en röst från ett ”mellanläge”. Man bör läsa Nanok i sökandet efter verktyg, och för hennes förmåga att möblera om. Och hennes bok säger om Styx utgivning att den är mer färstark än konsekvent, mer uttrycksfull än samlad. Det mest givand med Styx produktion är dess försvar för boken som interdisciplinärt dynamisk och ännu oförutsägbar uttrycksform./Magnus Bremmer

Recensioner

 1. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You said it perfectly.!

  macular degeneration viagra l-arginine comparable to viagra
  viagra pills
  web md viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 2. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards. Ample stuff.

  band mitra viagra falls discount drugs viagra 100mg
  viagra for sale uk
  viagra tv commercial viva las vegas – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 3. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually said this perfectly!

  most porn stars use viagra viagra circulation leg
  viagra without a doctors prescription
  online viagra scams – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 4. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You definitely made your point.

  napraxen viagra picture of viagra’s office
  buy viagra online
  viagra causes deafness – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 5. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Amazing material. Thanks.

  buy viagra company watermelon rhine natural viagra
  buy generic viagra
  viagra ingredients – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 6. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You suggested it very well!

  los angeles flomax viagra interaction viagra young healthy
  viagra online
  does viagra help for multiple orgasms – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 7. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot, A lot of write ups!

  viagra and oxycodone how does dilitiazem interact with viagra
  viagra for women
  viagra and time – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 8. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Information clearly regarded!.

  whats in herbal viagra how safe is viagra
  buy viagra
  viagra and nitroglycern – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 9. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot! Good information!

  when does viagras patent expire viagra brisbane
  buy viagra
  edinburgh pages search viagra report – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 10. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Great stuff. Appreciate it!

  viagra pd viagra mechanism of action
  viagra without a doctor prescription
  generic viagra report – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 11. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Terrific material, Many thanks.

  viagra cheap india viagra without prescription new york
  generic viagra online
  derivation of word viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 12. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely expressed. .

  levitra cialis viagra viagra toronto canada
  buy generic viagra
  acive ingredient in viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 13. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Whoa a lot of terrific advice.

  mark martin tam caliber viagra hauler help buying viagra
  viagra for women
  viagra toronto canada – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 14. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Amazing posts, Thank you!

  viagra lowest price generic prescription free viagra
  viagra for sale uk
  order viagra canada – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 15. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Truly all kinds of terrific information!

  risk of cialis and viagra together viagra online apotheke
  viagra for women
  herbal viagra alternative australia – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 16. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You expressed this fantastically!

  viagra superactive viagra substitute otc
  viagra pills
  viagra adverrtising – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 17. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Well voiced really! .

  viagra product insert q lowest viagra prices a img
  cheap viagra
  50 viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 18. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Seriously plenty of terrific facts!

  free herbal viagra samples viagra 100 mg pulmonary hypertension
  viagra without a doctors prescription
  gineric viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 19. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot! Ample stuff.

  viagra and hystamine best viagra online sales
  viagra without a doctors prescription
  viagra recovery time – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 20. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Kudos. Ample content.

  viagra lightswitch insurance cover viagra cost
  viagra for women
  12 generic meltabs viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 21. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 22. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Kudos. Quite a lot of posts.

  viagra after dinner generic viagra vs pfizer
  buy viagra online
  cealis viagra dialate blood vessels – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 23. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Wow many of good information.

  how safe is viagra viagra fucks
  generic viagra 100mg
  viagra questions – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 24. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually stated it very well!

  viagra dissent viagra georgia
  buy generic viagra
  klonopin viagra interactions – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 25. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot. An abundance of info.

  by viagra in uk viagra online in canada
  viagra generic
  personal experience using viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 26. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot! I enjoy it.

  viagra without priscription jaime randall viagra
  viagra without a doctors prescription
  cum 3 times with viagra stories – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 27. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers! A lot of write ups!

  cheapest prices for viagra online viagra softtabs paypal
  viagra pills
  hotmail sends viagra email – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 28. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Many thanks! Lots of tips.

  kidney failure viagra the pump vs viagra
  viagra for women
  viagra real name – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 29. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  With thanks. I appreciate it.

  viagra stoke on trent discount viagra canada
  viagra for women
  viagra suppositories and endometrium lining – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 30. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards! Good information!

  no erection viagra free sample viagra cialis levitra
  generic viagra
  generic soft tab viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 31. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Very good forum posts. Appreciate it!

  viagra fail drug test very cheap viagra
  generic viagra 100mg
  mass teachers want viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 32. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Perfectly spoken indeed. !

  viagra movie viagra sex play prolonged
  buy viagra online
  trial prescriptions of viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 33. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Seriously tons of useful data!

  on line perscription for viagra viagra for sale
  buy viagra online
  obtain a prescription for viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 34. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Great info. Appreciate it.

  generic viagra 20mg pills erections levitra vs cialis viagra
  buy viagra online
  viagra and alochol consumption – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 35. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You have made your point extremely nicely.!

  heath reform viagra viagra and hair loss
  generic viagra 100mg
  viagra sperm – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 36. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Truly lots of great material!

  penes con viagra what color is the viagra pill
  generic viagra 100mg
  generic viagra 16 – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 37. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You made your stand very nicely.!

  free online viagra viagra negitive side effects
  buy generic viagra
  viagra and time – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 38. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Beneficial data. Appreciate it.

  how many men take viagra is generic viagra fda approved
  buy viagra online
  viagra pharma company – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 39. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually said it very well!

  theodore schenk counterfeit viagra buy viagra online inu
  viagra online
  viagra and high blood pressure – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 40. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Valuable knowledge. With thanks!

  computer sending out emails viagra facts on viagra
  buy viagra online
  discount viagra red – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 41. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Truly lots of awesome info!

  levitra cialis or viagra viagra large items
  buy viagra online
  can you take viagra with lexapro – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 42. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Kudos! Valuable stuff!

  viagra without prescription cheap viagra ed meds 30 off
  viagra for sale uk
  louisville commercial viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 43. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks. Quite a lot of facts!

  is shellfish like viagra buy viagra on line in uk
  viagra online
  viagra paperweight – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 44. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Very good postings. Appreciate it.

  buy viagra online online a href viagra alterna
  viagra for women
  purchasing viagra in canada – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 45. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Amazing tons of valuable information!

  viagra associated with hearing loss how dose viagra work
  generic viagra
  edinburgh uk viagra tid moo search – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 46. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Incredible a lot of awesome knowledge.

  viagra beginning dose bulgaria viagra
  viagra generic
  age recommend for taking viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 47. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Amazing info, Appreciate it.

  viagra demonstration effectiveness of viagra
  buy viagra online
  viagra how long it lasts – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 48. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers. I value it.

  recreational use of viagra order viagra overnight shipping
  buy viagra online
  l-carnitine viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 49. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You’ve made your point very nicely!.

  viagra approved for kamagra or viagra
  cheap viagra
  generic viagra free shipping – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 50. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thank you, Lots of stuff.

  average age for viagra users levitra viagra online
  generic viagra
  viagra for multible climaxes – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 51. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers. Awesome information.

  viagra and waldenstrom’s macroglobulinemia can viagra cause a detached retina
  cheap viagra
  viagra female – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 52. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Valuable information. Thank you!

  viagra headache life with viagra
  cheap viagra
  horrible headache from viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 53. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You expressed that really well!

  buy viagra online without a prescription buy viagra free shipping
  cheap viagra
  what state sells the most viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 54. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Appreciate it, A good amount of info.

  viagra best piece philadelphia urology viagra
  viagra for women
  how to break a viagra pill – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 55. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 56. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You’ve made your stand very nicely..

  viagra art does viagra prevent ejaculation
  viagra for sale uk
  dose viagra cocaine – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 57. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You suggested this effectively!

  order discount viagra vaginal viagra side effects
  generic viagra 100mg
  watermelon as the new viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 58. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Great forum posts. Appreciate it!

  best viagra online sales difference between levitra and viagra
  viagra without a doctors prescription
  rachael ray woemens viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 59. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards, Lots of write ups.

  viagra stroke patient responses to viagra
  viagra generic
  zenegra cheapest viagra substitute sildenafil – https://genericviagrantx.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 60. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards! I like this.

  can you buy viagra on line cialis europe viagra
  generic viagra
  purchase viagra online with paypal – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 61. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 62. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Incredible a lot of wonderful facts.

  hypertension wbr pulmonary viagra viagra buy germany
  buy viagra online
  when viagra does not work – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 63. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks! Loads of material!

  viva viagra commercial cialis levitra viagra comparison
  viagra 100mg
  no orgasm with viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 64. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually expressed this wonderfully.

  afecta viagra el embarazo women take viagra
  generic viagra 100mg
  new forms of viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

 65. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You made your position very clearly.!

  viagra user dicks gal launch of viagra
  viagra 100mg
  dicloxacil viagra side effects – https://genericviagrarcp.com

  Davidawalt
  TerenceBax
  VictorAmaps

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte.