Astruction – Styx förlag
astructionomslag

Astruction

99,00kr

Astruction, Nanok, 2007, 158x210mm, mjukband, 148 sid, engelsk text, ISBN 978-91-85747-07-8

Nanok
Kategori: Taggar: ,

Om

Detta är den engelska versionen av Astruktion, som skrevs av Nanok parallellt med den svenska. Komplett med ett djupgående förord av Johannes Flink.

Astruktion verkar samtidigt i tre genrer:
filosofin, mystiken och lyriken.

Det är filosofin som är dess källa, det är från filosofin som dess frågor kommer. Frågorna är vår tids versioner av de tidlösa frågorna om rummet, tiden, tillvaron och tänkandet självt. I och med att texten förblir trogen den tematiska monotonin i dessa frågor utgör den ett filosofiskt verk, ett verk som sorterar under beteckningen ’filosofi’.

Som filosofiskt verk handlar Astruktion om tänkandets ödesbestämda undergång, och om de lagar i mitten av tänkandet som styr varje ramverks förskingring. Dessa lagar kan inte blottläggas omedelbart utan endast indirekt och performativt (dvs. genom en serie anti-struktureringar eller ’astruktioner’) vilka i boken motsvarar var sitt kapitel:

I. Tanken; II. Ödeläggelsen; III. Tiden; IV. Tinget; V. Eftertanken; VI. Språket; VII. Naturen; VIII. Dialektiken; IX. Existensen; X. Matematiken.

I ingen av astruktionerna överges någonsin ett visst abstrakt centrum. I ingen av bokens teser sägs egentligen något annat än detta enda, som handlar om och återupprepar ödeläggelsen. Men inte som en evig återkomst, utan som exaktheten i ett evigt försvinnande, och som en sorgsen vetenskap.

Mystiken innebär att verket drar sig tillbaka från all positionell tävlan. Det försöker inte att inmuta sig ’en plats i filosofihistorien’, utan söker efter ett stormens öga, en mystisk plats inom och bortom själva filosofin. Av inre nödvändighet har det tvingats att offra varje positionell tyngd, varje ansamling av innehåll, till förmån för en subjektivt vunnen tidlöshet.

Astruktionen vill inte förkasta någonting som någonsin sagts inom filosofin. Den vill bara, i en helt egen sfär som kan inspirera utan konkurrera, förstärka den kabbalistiska ödestanken med en serie moderna repetitioner. Kapitlens ordning och innehåll motsvarar talens uppkomst ur Ain-Soph-Aur, liksom de 10 kapitlen på vardera 7 sidor koordinerar den nutida filosofin med vissa grundläggande talmystiska principer.

Men om man läser det från andra hållet, som ett verk inom mystiken, är målet att indikera det hisnande hos den delen av mystiken som förblir oberoende av religionen. Om texten under sin gång antar en religiöst-suggestiv karaktär, så är detta att fatta romantiskt som en helt egen och redan söndervittrad religion, för vilken varje tempel eller altare vore främmande.

I tredje hand är Astruktion en poetisk text, där tänkandet inte bedrivs i motsättning till rytmiska och melodiska krav. Astruktion försöker tvärtom beskriva på vilket sätt skönhetens mysterium infiltrerar tänkandet, till och med i dess mest formella kapitulationer.

Texten gör dikt av filosofins begreppsvärld, som om faktiskt rytmer och klanger vore delar av tänkandet, eller åtminstone av dess nostalgiska efterdyningar. Den uttrycker en kärlek till filosofins språk som till en vacker poetik, i vilken världens skärvor blir möjliga att besjunga även på det längsta av avstånd.

Presentation av Nanok.

Intervju med Nanok av Anna-Karin Selberg.

Recensioner:

[GP 070516]En blandning av stillhet och storhetsvansinne. Malte Persson läser en vacker text och undrar från vilket århundrade den egentligen kommer. Författaren till Astruktion kallar sig Nanok och beskrivs i baksidestexten som ”det gotiska flick-intellektet”. På sin hemsida förklarar hon sig vara ”en helt ny typ av filosof”. Vad denna excentriska intelligens i praktiken har åstadkommit är drygt 400 romantiska fragment, ordnade i en genomtänkt helhet med kabbala-inspirerad struktur. Tio avsnitt om sju sidor vardera, behandlar i tur och ordning: Tanken, Ödeläggelsen, Tiden, Tinget, Eftertanken, Språket, Naturen, Dialektiken, Existensen, Matematiken. Det börjar: ”Tänkandets funktion är en drömvision om det icke-härvarande”, och slutar: ”Matematiken är en drömvision om tänkandets allt negerande början och mål.” Däremellan finns det drag av Schellingska orakelspråk, Heideggerska språknystan och Wittgenstein på mysticistiskt humör. Paradoxer som ”tidlös tid” m.m. gör anrättningen analytiskt svårsmält. Istället får fragmentens skiftande konstellationer av abstraktioner efter hand en hypnotisk effekt. Betraktar man provisoriskt Astruktion som poesi, helt enkelt, är den mer tilltalande än vad något så abstrakt normalt borde vara: 1.25. Ord är romantiska och religiösa utsmyckningar av medvetandets oförmåga att tolka tid; 1.26. Ord är atonala tomrum behandlande tillfälligheter, rörande sig från moment till moment i den tidlösa rymd som är det fixerbara. Liksom hos andra poet-tänkare förskjuts och utvidgas ordens betydelse snarare än förklaras, och underordnas syftet att formulera och omformulera en grundsyn på tillvaron. Här, i melankolins tecken, där orden kanske just är romantiska och religiösa utsmyckningar, osv. Den filosofiska sanningshalten i Nanoks meditationer lämnar jag annars åt mer metafysiskt lagda personer att fundera över. Säkert är att Astruktion är en ovanligt vacker artefakt av text, som förefaller fallen från ett annat århundrade, förflutet eller framtida. Denna blandhet av stillhet och storhetsvansinne stimulerar./Malte Persson

[OEI #31-32 2007] Den senaste debutanten att stiga ur Styx tilltagande bokflod gör just denna sista formel, mellan kreativitet och anti-konstruktion, till filosofisk metod. Nanok, som också har del i projektet Autistisk kilskrift, debuterar med verket Astruktion – en blandning av filosofi, mystik och poesi. Och det är ingen anspråkslös ansats hon gör, utan ett försök till självständig teoretisering; ”astruktionen” (som är den metod/idé/filosofi som boken vill iscensätta) är Nanoks svar på 1900-talets konstruktion, destruktion och dekonstruktion. En stor del av läsningen går ut på att göra sig en uppfattning om vad detta svar är. Det är svårt att inte tala i paradoxer när man närmar sig nanok, och samtidigt är nog paradoxen som idé alltför systematisk, om man vill tala utifrån hennes egen filosofiska hållning. Att tillskriva hennes tankar en fast karaktäristik är lika svårt, eftersom hennes resonemang har ett bestämt undflyende drag. Återkommande är ändå vissa dialektiska konstellationer, där polerna både föregår och efterträder varandra, är varandras supplement och både absolut frånvarande och närvarande – och därför oavlåtligt inverterar det förhållande som binder dem samman. Detta ”anti-system” är i mångt och mycket vad ”astruktionen” handlar om. Enligt Nanok deler hennes metod det systematiska sönderdelandet med destruktionen och dekonstruktionen, men det ”astruktiva” är, som hon sagt i en intervju, en ”upplösning där ingen nyordning är närvarande”. Boken är indelad i tio kapitel à sju sidor vardera (det finns ett kabbalistiskt motiv här), där varje kapitel utgår från grundbegrepp som tänkandet, tiden, tinget, språket. Hennes konception av tänkandet är central och vilar på en essentiell ”frånvaro”, på samma gång ett precist element och alltid bortavarande, ett ”verkningsfullt nonsens”. Flera begrepp ingår också (tillfälliga) sammankopplingar med varandra, som ”historien” och ”tänkandet”, ”naturen” med ”enheten” och ”medvetandet”, och skapar så ett slags inre kontinuitet bland astruktionens ruiner. Tre kapitel utgår tydligt från en varsin filosof – Husserl, Wittgenstein och Heidegger – och det är generellt sätt svårt att inte, här och var, läsa in spår av andra filosofer, inte minst i kapitlet om tid. Texten, som är skriven i aforistisk punktform (bara det en förknippning) har säkert nya associationer för varje ny läsare. Och även om Nanok är väldigt mån om sina resonemangs oberoende – hon sägs ha gjort en dygd av att vara befriad från akademiska poäng – är ändå ett teoretiskt ramverk att spela med en viktig förutsättning för hennes ”astruktiva” metod. Det intressanta för läsaren är i mångt och mycket att följa hur hon går in och ut ur detta ramverk. Att både förhålla sig nära traditionen och samtidigt vara uttalad anti-traditionalist är, som bekant, något som Deleuze fick utstå kritik för. Hans svar på kritiken utgick från det ambivalenta, eller kreativa, förhållande som han hade till monografiernas huvudpersoner. ”Jag såg mig själv smyga på författaren bakifrån och ge honom ett barn som var hans egen avkomma men också ett monsterbarn.” (Övers. Mats Hjelm). Då var filosofen, målaren och författaren tvungen att säga alla de saker som Deleuze artikulerade genom honom, samtidigt som barnet de producerade tillsammans blev monstruöst, i sin nya, deformerade fysionomi. Det ligger mycket av denna ”dramatiseringsmetod” i Nanoks astruktion: behovet av en närhet till studieobjektet hänger samman med viljan att nå den ultimata distanseringen. Sin metod beskriver Nanok i ovan nämnda intervju som att hon:… börjar med att lägga [sig] alldeles nära, och skenbart godta allt en viss filosof har sagt kring ett visst område. Sedan, eftersom jag i själva verket befinner mig på en plats där det är tekniskt omöjligt att godta det, så vrider jag, delvis med filosofens egen terminologi, bort argumenten från respektive filosof och in i min egen ”astruktiva” metod. Men om Deleuzes metod är en ”dramatisering” så är Nanoks mer av en avdramatisering. Det finns inget konstruktivt i själva astruktionen – det är ju dess själva idé. Astruerande producerar visserligen, men då är det snarare fråga om abstrakta nollpunkter och frysta tillstånd, som bara ställvis har en antydan av inneboende rörelse. Det är viktigt att påpeka att Astruktion förhåller sig lika problematiskt till sig själv som filosofiskt och poetiskt verk. Nanok ställer inte upp ett talande (filosofiskt) subjekt, utan spelar lika mycket med den filosofiska abstraktionen och själva filosofrollen. Det är också här – i sin subjektslöshet – som texten blir poetisk, det vill säga i betydelsen självreferentiell. Den ”astruktiva” metoden har en språklig sida: formuleringarna och de teoretiska resonemangen tycks lika mycket vilja framhäva sig själva som en filosofisk retorik. Nanok återbrukar de språkliga omständigheter, förtätade –het-ändelser eller många-bindestreck-mellan-orden-begrepp, som är typiska inom en filosofisk diskurs. Det finns också en feministisk aspekt här, i anammandet och ”astruerandet” av den maskulina diskursens språklighet. Att försöka avgöra om Astruktion är ett bidrag till filosofihistorien hör egentligen inte hit. Det är den troligtvis inte heller tänkt att vara. Därmed inte sagt att hennes idéer inte ska tas på allvar. Intrycket man får av att läsa Nanoks text, med dess sammelsurium av filosofihistoriska brottstycken, är att den präglas av en imponerande självständighet – om inte av filosofisk eller poetisk art, så som en röst från ett ”mellanläge”. Man bör läsa Nanok i sökandet efter verktyg, och för hennes förmåga att möblera om. Och hennes bok säger om Styx utgivning att den är mer färstark än konsekvent, mer uttrycksfull än samlad. Det mest givand med Styx produktion är dess försvar för boken som interdisciplinärt dynamisk och ännu oförutsägbar uttrycksform./Magnus Bremmer

Recensioner

 1. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot. Useful stuff!

  dicloxacil viagra interaction viagra viagra find pages edinburgh search
  viagra for women
  viagra how to use – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 2. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually revealed this well.

  big pharma tests viagra irregular erection after viagra
  viagra without a doctor prescription
  roy mercer viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 3. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You explained that adequately.

  volkswagen viagra commercial viagra local pickup
  viagra online
  best offer diet pill phentermine viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 4. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Very well voiced truly! .

  chiense viagra viagra comics
  viagra without a doctors prescription
  is it safe to crush viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 5. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Appreciate it! Plenty of knowledge.

  can i chew viagra levitra viagra price
  viagra generic
  viagra cialis compare – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 6. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers! I value this!

  what to expect when using viagra viagra jingle
  buy viagra online
  dofetilide tikosyn interaction with viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 7. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 8. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Incredible lots of good info!

  viagra super active in australia viagra active ingredients
  viagra without a doctor prescription
  consumer report best natural viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 9. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Seriously a good deal of excellent info!

  viagra on sale tricked into taking viagra
  viagra 100mg
  viagra online online – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 10. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 11. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely expressed! .

  viagra online description chemistry ingredients sildenafil subaction showcomments viagra smile online
  cheap viagra
  charlie sheen viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 12. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely put. Thanks a lot.

  how long viagra works where do you buy viagra online
  viagra generic
  buy online genuine pfizer viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 13. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards! An abundance of postings.

  viagra levitra cialis comparison back generic guarantee money viagra
  viagra pills
  dose of viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 14. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You reported that superbly!

  viagra in china do lovenox and viagra go together
  viagra without a doctors prescription
  online pfizer viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 15. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 16. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 17. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers. I like it.

  viagra anxiety viagra for woman
  buy viagra
  online purchase viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 18. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Whoa a lot of awesome material!

  viagra caverta drugs that interfere with viagra
  generic viagra online
  photo collections porn coitus viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 19. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Truly many of excellent information!

  generic viagra super active compra viagra italia
  buy viagra online
  healthy herbal viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 20. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely put, Thank you!

  vipps viagra buy kamagra viagra india
  viagra without a doctor prescription
  viagra flomax – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 21. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Terrific data. Many thanks!

  viagra ring tone high blood pressure viagra
  viagra for women
  travis chimp viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 22. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards, I like this.

  men viagra tramadol viagra fetal monitor online pharmacy
  viagra without a doctor prescription
  viagra miller drug – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 23. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Really plenty of terrific info.

  paxil viagra cheap viagra soft
  viagra 100mg
  teenney transplant and viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 24. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Great write ups. Cheers!

  generic viagra dose viagra and peyronies
  viagra pills
  viagra women side effects – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 25. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You have made your point extremely nicely!!

  amature videos viagra vegtable viagra
  generic viagra 100mg
  viagra pic – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 26. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Beneficial knowledge. Kudos.

  ending viagra use street value viagra
  viagra 100mg
  how much viagra should i take – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 27. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Superb info. With thanks!

  still hard after i cum viagra safe way to order viagra
  generic viagra 100mg
  volkswagon viagra commercial – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 28. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks a lot! I enjoy this!

  generic viagra substitute viagra wholesale
  viagra online
  all natural viagra alternative – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 29. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually stated that fantastically!

  compare viagra 26 levitra truth about generic viagra
  cheap viagra
  how viagra work – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 30. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Many thanks, Lots of tips!

  viagra 2011 cost winnipeg erectile dysfunction blood pressure viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra and darvon – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 31. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You reported that effectively.

  viagra clitoris clonidine and viagra
  buy viagra
  viagra and children – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 32. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Good posts. Thank you!

  viagra free sites find computer buying viagra online safe
  generic viagra 100mg
  viagra and schedule – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 33. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Amazing all kinds of beneficial tips!

  viagra weight loss what color is a womens viagra
  generic viagra 100mg
  viagra boring edinburgh pages site – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 34. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Thanks. I enjoy it!

  jelq on viagra detumescence priapism viagra
  viagra for sale uk
  i been using viagra everyday – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 35. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Cheers. Wonderful information.

  health levitra sexual viagra class action on lawsuit for viagra
  viagra pills
  viagra timing – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 36. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually stated that very well.

  viagra generic cheap fast viagra available on gp
  buy viagra online
  buy viagra without prescription in milwaukee – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 37. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Nicely put, Thank you!

  find viagra edinburgh pages search make your own viagra
  viagra for women
  viagra overnight deliver western union – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 38. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  With thanks! Loads of forum posts!

  generic viagra uk online pharmacy don’t take viagra with
  viagra for sale uk
  viagra recipes – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 39. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Lovely posts, Cheers!

  free trial viagra epinephrine viagra contradiction
  viagra pills
  discount generic viagra volume – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 40. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Info clearly utilized!!

  better then viagra over the counter pen viagra
  viagra for sale uk
  caterpillar fungus indias viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 41. 2 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Fantastic postings. Cheers!

  viagra embarrassing stories viagra in australia
  generic viagra
  research on copd and viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 42. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  With thanks. Useful stuff.

  viagra package insert viagra wisecracks
  buy viagra online
  marijuana and viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 43. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Awesome knowledge. With thanks!

  viagra halifax street como trabaja el viagra
  viagra for women
  does herbal viagra really work – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 44. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Kudos, I appreciate this.

  viagra vs viagra professional buy viagra professional
  generic viagra
  air order travel viagra videos – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 45. 3 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

 46. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually suggested it well.

  viagra and stroke interfere with viagra
  viagra pills
  pfizer viagra cheap – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 47. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Lovely stuff, Appreciate it!

  roy d mercer viagra viagra discount online
  buy generic viagra
  viagra composition wikipedia – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 48. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  You actually reported it fantastically.

  viagra canadian pharmaies viagra results pictures
  viagra without a doctor prescription
  forums on viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 49. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Awesome material. Thank you!

  ntural viagra viagra in mumbai
  buy viagra online
  knox news viagra substitute – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 50. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards, Ample knowledge.

  battery viagra viagra for momen
  buy viagra online
  viagra following prostate surgery – https://genericviagramsl.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 51. 4 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  Regards, Numerous tips!

  generic lowest price viagra sexual dysfunction plateau viagra
  viagra online
  edinburgh search viagra sites news – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

 52. 1 av 5

  Din kommentar väntar på godkännande

  This is nicely said! !

  viagra premature ejaculation what foods simulate viagra
  viagra online
  instant viagra tabs – https://genericviagrantx.com

  GeraldSciew
  Dwaynegrift
  KevinElona

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte.